• Трудово право: трудово правоотношение – възникване, изменение, прекратяване на трудов договор; колективен трудов договор и условия на труд; трудова дисциплина; имуществена отговорност на работодателя и на работника и служителя; трудово възнаграждение; отпуски и почивки; трудови спорове от всякакво естество.
  • Гражданско право: договорни правоотношения – сключване, неизпълнение, разваляне на договор; прехвърляне на вземания; непозволено увреждане; прехвърляне на собствеността на движими и недвижими вещи чрез продажба, замяна, дарения и др.
  • Вещно право: собственост и съсобственост; етажна собственост; защита на вещните права, ограничените вещни права; владение; придобивна давност.
  • Семейно и наследствено право: сключване на брак; брачен договор; лични и имуществени отношения между съпрузите; прекратяване на брака; отношения между родители и деца, произход, издръжка, настойничество и попечителство; наследство по закон и по завещание; отказ от наследство; делба на наследство и общи проблеми и спорове от различен характер.
  • Търговско право: учредяване на еднолични търговци, ООД, ЕООД, АД; регистрация; пререгистрация; промяна на вписани обстоятелства, прекратяване, вкл. on-line; търговски сделки; ликвидация, несъстоятелност и др.
  • Юридически лица с нестопанска цел: учредяване и съдебна регистрация на сдружения с нестопанска цел и политически партии.